Lai attīstītu Valodu krasta iniciatīvu starptautiskā līmenī, sabiedrība Tilde izveidojusi projektu konsorcijus ar vadošajām Eiropas Savienības universitātēm un valodu tehnoloģiju centriem. Sagatavoti liela mēroga projekti, kas sekmīgi piedalījušies ES Pētniecības un attīstības 7. Ietvarprogrammas (FP7) un ES Konkurences un inovāciju programmas (CIP) konkursos.