Ideja

Valodu intelekta tehnoloģiju centra “Valodu krasts” projekts paredz Latvijā izveidot globālu mazo valodu tehnoloģiju sasniegumu centru. Tajā plānots apvienot un koordinēt pētniecības iestāžu, digitālā satura organizāciju, informācijas tehnoloģijas uzņēmumu, izglītības iestāžu un citu saistīto institūciju sadarbību valodas tehnoloģiju jomā.

Mērķis

Centra darbības pamatā ir dažādi projekti, un tā uzdevums ir attīstīt novatoriskus zinātniskos pētījumus un praktiskās izstrādnes, lai varētu nodrošināt labāko iespējamo tehnoloģisko atbalstu latviešu un citu mazo valodu lietotājiem, ikdienā izmantojot dažādas IT un saziņas tehnoloģiju programmas, informācijas meklēšanas iespējas, kā arī automātiskās tulkošanas un tiešsaistes pakalpojumus interneta vidē.


Idejas globālā aktualitāte

Attīstoties informācijas tehnoloģijai un tās nozīmei vienlīdzīgu informācijas ieguves un saziņas iespēju nodrošināšanā mūsdienu sabiedrībai, ir pieaugusi nepieciešamība tehnoloģiski attīstīt mazās valodas starptautiskā mērogā, lai samazinātu digitālo plaisu, kas vēsturiskajā un tehnoloģiskās attīstības kontekstā izveidojusies starp lielo un mazo valodu grupām. ES Pētniecības un tehnoloģiskās attīstības 7. ietvarprogrammā valodas tehnoloģiju attīstība ir noteikta kā viena no prioritātēm. Attiecīgi strauji pieaugusi nacionālo un starptautisko uzņēmumu interese par valodas un satura apstrādes tehnoloģiju iespējām balss apstrādes, meklēšanas, tulkošanas un citās jomās komercializācijas un produktu lokalizācijas vajadzībām.

Idejas ieviešanas nacionālā nozīme

Izveidojot valodu intelekta tehnoloģiju centru, Latvijai paveras iespēja specializēties un ieņemt patlaban vēl relatīvi brīvu nišu mazo valodu tehnoloģiju jomā globālā līmenī. Izveidojot centru, kas attīstītu un koordinētu šādu tehnoloģiju izstrādi un ražošanu starpvalstu līmenī, Latvijai rastos izdevība gūt starptautisku atzinību augsto tehnoloģiju tirgū un, veidojot pozitīvu valsts tēlu, pārstāvēt uz zināšanām un jaunievedumiem orientētu ekonomiku. Specifisku eksportspējīgu nozares produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošana veicinās Latvijas IT kompāniju izaugsmes potenciālu starptautiskā līmenī, kā arī piesaistīs ievērojamas ārvalstu investīcijas valsts ekonomikai.


Valodu krasts — Latvijas veiksmes stāsts!